00
00
00
00

POSLOVNI ZAJTRK ZEIDES 2024
Izzivi, ki jih prinaša uredba eIDAS 2

VROČE TEME ZAJTRKA

Izdajanje evropske denarnice za digitalno identiteto

Elektronsko arhiviranje

Upravljanje naprav za ustvarjanje elektronskega podpisa

Izdaja in potrjevanje veljavnosti elektronskih potrdil

Beleženje elektronskih podatkov v elektronski evidenci

6. junij 2024 (9:00 - 12:00)
Fantastični prostori (Stegne 23a, Ljubljana)

Udeležba na dogodku je brezplačna!

PRIJAVITE SE TUKAJ

20. maja 2024 je začela veljati Uredba (EU) 2024/1183 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo evropskega okvira za digitalno identiteto (v nadaljevanju: uredba eIDAS 2), s katero se spreminja in dopolnjuje Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (v nadaljevanju: uredba eIDAS).

Uredba eIDAS 2 na področje elektronske identifikacije in storitev zaupanja prinaša vrsto sprememb in novosti, ki naj bi osebam javnega in zasebnega sektorja ter posameznikom na območju Evropske unije omogočila in olajšala uveljavljanje pravice do sodelovanja v digitalni družbi na varen, zanesljiv in zaupanja vreden način.

Med rešitvami in storitvami elektronske identifikacije v prenovljeni uredbi izstopa ureditev izdajanja evropske denarnice za digitalno identiteto, med štirinajstimi storitvami zaupanja pa elektronsko arhiviranje elektronskih podatkov in elektronskih dokumentov, upravljanje naprav za ustvarjanje elektronskega podpisa oz. elektronskega žiga na daljavo, izdaja in potrjevanje veljavnosti elektronskih potrdil o atributih ter beleženje elektronskih podatkov v elektronski evidenci (ledger-ju).

Zaradi zagotavljanja enotne kakovostne in varnostne ravni izvajanja elektronske identifikacije in storitev zaupanja uredba eIDAS 2 podrobneje določa postopke certificiranja ponudnikov in sredstev ter postopkov za izvajanje elektronske identifikacije in storitev zaupanja. Uredba eIDAS 2 zahteve za ponudnike storitev širi tudi na ponudnike nekvalificiranih storitev zaupanja, ki zagotavljajo nekvalificirane storitve zaupanja.

Izredno pomemben mehanizem za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti storitev zaupanja je uvrstitev teh storitev med bistvene oz. pomembne storitve kot jih opredeljujeta NIS 2 direktiva in prihajajoči novi zakon o informacijski varnosti (ZInfV-1).

Omenjene zahteve širijo krog subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki bodo zavezani k izvajanju prenovljene uredbe eIDAS in predpisov o informacijski varnosti, ter dvigajo prag skladnosti, ki ga bodo ti subjekti morali prestopiti pri zagotavljanju postopkov elektronske identifikacije in kvalificiranih oz. nekvalificiranih storitev zaupanja.

Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja (Združenje EIDES) 6. junija 2024, v sodelovanju s podjetjem Palsit d.o.o., organizira poslovni zajtrk, na katerem bomo, s sodelovanjem strokovnjakov iz Ministrstva za digitalno preobrazbo in članov Združenja, predstavili spremembe in novosti, ki jih prinaša uredba eIDAS 2, ter poglavitne aktivnosti in prehodna obdobja za njeno implementacijo.

Udeleženci dogodka bodo prejeli povezavo do konsolidiranega besedila uredb eIDAS in eIDAS 2.

PRIJAVITE SE TUKAJ

Spoznajte strokovnjake,
ki bodo delili svoje znanje in izkušnje POSLOVNEM ZAJTRKU ZEIDES

dr. Alenka Žužek Nemec

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

EU Uredba eIDAS 2.0 je stopila v veljavo. Katere spremembe prinaša?

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dalje je bila zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, sedaj pa dela na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

dr. Alenka Žužek Nemec

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dalje je bila zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, sedaj pa dela na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

dr. Jože Škofljanec

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

e-Arhiviranje - nova zaupanja vredna storitev po eIDAS 2

Jože Škofljanec je arhivist v Arhivu Republike Slovenije, kjer se s področjem varstva in arhiviranja digitalnih zapisov ukvarja že več kot dve desetletji. V tem času je sodeloval v več nacionalnih in mednarodnih projektih s področja varstva digitalnega gradiva. Jože je sodeloval pri razvoju več specifikacij in pripravi predpisov, nacionalnih in mednarodnih naborov zahtev za področje varstva digitalnih zapisov, vključno s tistimi, ki urejajo nudenje varnih storitev. V zadnjih dveh letih je aktivno sodeloval v postopkih priprave prenovljene evropske uredbe eIDAS in pri pripravi podlag za njeno implementacijo. Je član delovne skupine, ki pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo razvija tehnični standard za zaupanja vredne storitve eHrambe in slovenski predstavnik v tehničnem odboru CEN/TC 468, ki v okviru EU bdi nad standardizacijo funkcionalnih in tehničnih vidikov hrambe digitalnih zapisov.

dr. Jože Škofljanec

Jože Škofljanec je arhivist v Arhivu Republike Slovenije, kjer se s področjem varstva in arhiviranja digitalnih zapisov ukvarja že več kot dve desetletji. V tem času je sodeloval v več nacionalnih in mednarodnih projektih s področja varstva digitalnega gradiva. Jože je sodeloval pri razvoju več specifikacij in pripravi predpisov, nacionalnih in mednarodnih naborov zahtev za področje varstva digitalnih zapisov, vključno s tistimi, ki urejajo nudenje varnih storitev. V zadnjih dveh letih je aktivno sodeloval v postopkih priprave prenovljene evropske uredbe eIDAS in pri pripravi podlag za njeno implementacijo. Je član delovne skupine, ki pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo razvija tehnični standard za zaupanja vredne storitve eHrambe in slovenski predstavnik v tehničnem odboru CEN/TC 468, ki v okviru EU bdi nad standardizacijo funkcionalnih in tehničnih vidikov hrambe digitalnih zapisov.

mag. Aleš Pelan

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

EU Uredba eIDAS 2.0 je stopila v veljavo. Katere spremembe prinaša?

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je bil zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo.
Danes je vodja Sektorja za storitve zaupanja na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. 
Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je bil zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo.
Danes je vodja Sektorja za storitve zaupanja na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. 
Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

Marjan Antončič

predsednik ZDRUŽENJA EIDES

Storitve zaupanja kot bistvene ali pomembne storitve po NIS 2

Uvodni pozdrav

Marjan Antončič je predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja ter prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o.
Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je uspešno izvedel številne projekte na področju informacijske varnosti (npr. oblikovanje in vodenje Centra za zaščito podatkov), razvoja rešitev in storitev informacijskega sistema notranjih zadev (npr. vodenje projekta slovenska osebna izkaznica 1994 - 1998) ter zagotavljanja skladnosti delovanja informacijskega sistema MNZ oz. policije z zahtevami slovenskega in evropskega pravnega reda (npr. koordiniranje projekta evalvacije Slovenije za vključitev v schengenski informacijski sistem).
Sodeloval je pri pripravljanju ter implementaciji številnih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in tajnih podatkov, informacijsko varnost, elektronsko poslovanje in upravljanje ter dolgoročno ohranjanje gradiv v digitalni obliki. V zadnjem obdobju se posveča predvsem svetovanju ponudnikom elektronskih storitev javnega in zasebnega sektorja na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, uvajanja rešitev in storitev elektronske identifikacije ter storitev zaupanja, rešitev dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki in vzpostavitve sistemov upravljanja informacijske varnosti.

 

Marjan Antončič

Marjan Antončič je predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja ter prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o.
Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je uspešno izvedel številne projekte na področju informacijske varnosti (npr. oblikovanje in vodenje Centra za zaščito podatkov), razvoja rešitev in storitev informacijskega sistema notranjih zadev (npr. vodenje projekta slovenska osebna izkaznica 1994 - 1998) ter zagotavljanja skladnosti delovanja informacijskega sistema MNZ oz. policije z zahtevami slovenskega in evropskega pravnega reda (npr. koordiniranje projekta evalvacije Slovenije za vključitev v schengenski informacijski sistem).
Sodeloval je pri pripravljanju ter implementaciji številnih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in tajnih podatkov, informacijsko varnost, elektronsko poslovanje in upravljanje ter dolgoročno ohranjanje gradiv v digitalni obliki. V zadnjem obdobju se posveča predvsem svetovanju ponudnikom elektronskih storitev javnega in zasebnega sektorja na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, uvajanja rešitev in storitev elektronske identifikacije ter storitev zaupanja, rešitev dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki in vzpostavitve sistemov upravljanja informacijske varnosti.

 

Miha Poberaj

REKONO d.o.o.

Nove storitve zaupanja in izzivi ponudnikov

Je soustanovitelj, direktor in gonilna sila podjetja Rekono ter človek z vizijo.
Kot strokovnjak na področju informacijske tehnologije se zadnja leta posveča predvsem svetovanju na področju vzpostavitve infrastrukture ter načrtovanju in izvedbi rešitev za različne sektorje.
Miha Poberaj
Je soustanovitelj, direktor in gonilna sila podjetja Rekono ter človek z vizijo.
Kot strokovnjak na področju informacijske tehnologije se zadnja leta posveča predvsem svetovanju na področju vzpostavitve infrastrukture ter načrtovanju in izvedbi rešitev za različne sektorje.

Rudi Ponikvar

REKONO d.o.o.

Nove storitve zaupanja in izzivi ponudnikov

Rudi Ponikvar je zaposlen kot arhitekt rešitev s področja informacijske tehnologije. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj s področja varnosti elektronskega poslovanja, distribuiranih računalniških sistemov, računalniških komunikacij, upravljanja in nadzora računalniških omrežij ter sistemov. Zadnja leta deluje predvsem na področju uporabe infrastrukture javnih ključev ter elektronske identifikacije za zagotavljanje varnosti elektronskega poslovanja, kar obsega vzpostavitev same infrastrukture ter načrtovanje in izvedbo rešitev.

Rudi Ponikvar

Rudi Ponikvar je zaposlen kot arhitekt rešitev s področja informacijske tehnologije. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj s področja varnosti elektronskega poslovanja, distribuiranih računalniških sistemov, računalniških komunikacij, upravljanja in nadzora računalniških omrežij ter sistemov. Zadnja leta deluje predvsem na področju uporabe infrastrukture javnih ključev ter elektronske identifikacije za zagotavljanje varnosti elektronskega poslovanja, kar obsega vzpostavitev same infrastrukture ter načrtovanje in izvedbo rešitev.

Vas zanima, kako smo se imeli na lanski ZEIDES konferenci?

Podrsajte po galeriji slik ...

PROGRAM

Registracija

06.06.2024 ob 08:10 uri

Uvodni pozdrav

06.06.2024 ob 08:40 uri
Marjan Antončič | predsednik ZDRUŽENJA EIDES

EU Uredba eIDAS 2.0 je stopila v veljavo. Katere spremembe prinaša?

06.06.2024 ob 08:45 uri
dr. Alenka Žužek Nemec | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
mag. Aleš Pelan | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Dne 20. maja 2024 je stopila v veljavo nova UREDBA (EU) 2024/1183 o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo evropskega okvira za digitalno identiteto (v nadaljevanju Uredba). Poglavitna novost Uredbe je uvedba evropske denarnice za digitalno identiteto. Denarnica bo omogočala varen in enostaven način za evropske državljane in podjetja, da pri dostopu do digitalnih storitev dokažejo, kdo so. Z uporabo denarnice bodo uporabniki lahko varno pridobili, hranili in delili pomembne digitalne dokumente o sebi, na primer dokazila o svoji izobrazbi, pridobljenih licencah ipd., ter elektronsko podpisovali ali žigosali dokumente. Vsaka država članica bo morala zagotoviti vsaj eno različico evropske denarnice za digitalno identiteto. Prve se pričakujejo najverjetneje v začetku leta 2027, njihovo skladnost z enotnimi zahtevami bodo morali certificirati akreditirani organi za ugotavljanje skladnosti.
Evropska komisija je skupaj z državami članicami pripravila prve specifikacije v dokumentu Arhitektura in referenčni okvir. Evropska komisija pa države spodbuja k pravočasni implementaciji tudi skozi pilotne projekte velikih razsežnosti. Ministrstvo za digitalno preobrazbo sodeluje v pilotnem projektu Potential, v okviru katerega se načrtuje vzpostavitev pilotne evropske denarnice in testiranje njene uporabe.
Uredba širi tudi nabor storitev zaupanja. Te se nanašajo na upravljanje naprav za ustvarjanje elektronskega podpisa ali žiga na daljavo, na elektronska potrdila o atributih, na elektronsko arhiviranje ter beleženje elektronskih podatkov v elektronski evidenci.
Na podlagi Uredbe se bodo sprejemali še izvedbeni akti, ki bodo neposredno vplivali na implementacijo Uredbe. Ta bo na zakonodajni ravni vplivala v prvi vrsti na noveliranje Zakona o e-identifikaciji in storitvah zaupanja, pričakuje pa se sprememba zakonodaje, ki določa področje elektronskega arhiviranja.

e-Arhiviranje - nova zaupanja vredna storitev po eIDAS 2

06.06.2024 ob 09:30 uri
dr. Jože Škofljanec | ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

Storitve zaupanja kot bistvene ali pomembne storitve po NIS 2

06.06.2024 ob 09:45 uri
Marjan Antončič | predsednik ZDRUŽENJA EIDES

Direktiva NIS 2 z uvrstitvijo storitev zaupanja med bistvene ali pomembne storitve dopolnjuje zahteve, ki jih ponudnikom storitev zaupanja nalaga Uredba eIDAS, z zahtevami kibernetske varnosti. Ponudnikom storitev zaupanja nalaga sprejetje ustreznih in sorazmernih ukrepov za obvladovanje tveganj za njihove storitve, tudi v zvezi s strankami in zanašajočimi se tretjimi stranmi, ter da poročajo o incidentih v skladu direktivo NIS 2. Predstavljen bo kratek pregled omenjenih obveznosti in ukrepov za njihovo izpolnitev.

Nove storitve zaupanja in izzivi ponudnikov

06.06.2024 ob 10:00 uri
Miha Poberaj | REKONO d.o.o.
Rudi Ponikvar | REKONO d.o.o.

eIDAS 2.0 prinaša poleg elektronske denarnice tudi nekaj dodatnih storitev in sprememb za obstoječe storitve zaupanja. Predstavljen bo kratek pregled omenjenih storitev in potrebnih sprememb pri ponudnikih storitev kot tudi nacionalne zakonodaje.

ODMOR

06.06.2024 ob 10:15 uri

RAZPRAVA

06.06.2024 ob 10:45 uri

Dogodek bo potekal v Fantastičnih prostorih (Stegne 23a, Ljubljana).

Udeležba na dogodku je brezplačna!

Prijave sprejemamo do zapolnitve kapacitet konferenčnega prostora.

Prijavite se na poslovni zajtrk ZEIDES 2024

Vsa polja označena z * so zahtevana!

Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja podjetja Palsit d.o.o. *
*Organizator konference (Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 2A, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, davčna številka: SI 92141927) zahtevane podatke potrebuje za namen organizacije in izvedbe konference in jih kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje na temelju 6/I člena GDPR - točka b (pogodba o udeležbi na konferenci).
*Organizator bo na podlagi 158/II člena ZEKom-1 e-naslove uporabljal tudi za namen pošiljanja sporočil z oglasno vsebino. Seznanjen sem, da se od prejemanja oglasnih e-sporočil lahko kadarkoli odjavim, in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo.
Želim prejemati SMS obvestila o dogodkih podjetja Palsit d.o.o.
Seznanjen sem, da se od prejemanja SMS sporočil lahko kadarkoli odjavim, in sicer tako, da v poslanem SMS sporočilu kliknem na označeno povezavo.

Politika zasebnosti je dostopna na povezavi: https://palsit.com/politika-zasebnosti

Vaše osebne podatke bosta Palsit d.o.o. in Združenje EIDES (skupna upravljavca) obdelovala za namen izvajanja konference "Poslovni zajtrk ZEIDES 2024: Izzivi, ki jih prinaša uredba eIDAS 2" v skladu z zgoraj navedenimi Splošnimi pogoji poslovanja (pravna podlaga je člen 6(1)b GDPR). Če nam svojih osebnih podatkov ne želite posredovati, vam udeležbe na dogodku ne bomo mogli omogočiti. Za več informacij vas vabimo, da obiščete našo politiko zasebnosti.


Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.